Меню

Договір публічної оферти


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір Публічної оферти (далі – «Договір») є офіційною пропозицією Виконавця на сайті https://kyivmediaweek2021.com/ по наданню інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Kyiv media week 2021 (далі – «Захід Виконавця») юридичним та/або фізичним особам (далі – «Замовник»), що націлені на отримання Замовником додаткових знань, вмінь та навичок у визначеній сфері діяльності.

1.2. Прийняття (акцепт) даної пропозиції означає повне та беззаперечне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких або виключень та/або обмежень згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України відносно двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі.

1.3. Даний Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Заході Виконавця (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту отримання грошових коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї правоздатності та дієздатності, які необхідні для укладення та виконання Цього Договору про надання послуг з організації участі у Заході Виконавця.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 Терміни в даному Договорі вживаються в такому значенні:
- Оферта - даний публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Kyiv media week 2021.
- Сайт - інтернет-сайт https://kyivmediaweek2021.com/ що належить Виконавцю, або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.
- Послуги з інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Заході Виконавця - будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті.
- Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплати за інформаційно-консультаційні послуги з організації участі у Заході Виконавця.
- Виконавець – надавач послуг за цим Договором.
- Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.
- Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг - договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Заході Виконавця, який укладається як Акцепта цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Заході Виконавця силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.
Послуги надаються шляхом надання Замовнику безкоштовного доступу до онлайн відео-трансляції Заходу Виконавця та контенту (аудіовізуальних інформаційних матеріалів). Участь в Заході Виконавця в режимі онлайн здійснюється Замовником шляхом використання комп'ютерного пристрою Замовника (смартфон, планшет, ноутбук, ПК і т.д.), який підключений до мережі «Інтернет» і має доступ до відповідної онлайн-платформі.
Участь Замовника в Заході Виконавця в режимі офлайн здійснюється шляхом оплати Замовником вартості такої участі в порядку та на умовах, що визначені Виконавцем.

3.2. Дата проведення Заходу Виконавця – з 14 вересня 2021 року по 15 вересня 2021 року.

3.3. Вартість участі Замовника в Заході Виконавця встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику при натисканні кнопки «Оплатити».

3.5. Заповнення Замовником відповідної заявки і внесення оплати одним із способів, зазначених на Сайті є підтвердженням Замовника на отримання інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Заході Виконавця. Запрошення-пам'ятка надаються Замовнику шляхом направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки.

3.6. У разі виникнення питань або за додатковою інформацією Замовник може звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: info@mrm.ua.

3.7. Дана Оферта має силу акта про надання послуг. Приймання-передача наданих послуг проводиться без підписання відповідного акта.

4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

4.1. Надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг з організації участі у Заході Виконавця можливо за умови створення Замовником на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім'я Замовника, адреси його електронної пошти, телефону.

4.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: info@mrm.ua.

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:
- Надати інформаційно-консультаційні послуги згідно цього Договору, якісно та у встановлені терміни.

5.2. Виконавець має право:
- Самостійно здійснювати підбір персоналу для надання послуг.
- В процесі надання послуг згідно Договору, самостійно і від власного імені укладати договори з іншими юридичними і фізичними особами, необхідними для виконання умов Договору.
- Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та повернути сплачені за офлайн участь Замовника кошти в разі настання обставин, які унеможливлюють проведення офлайн формату проведення Заходу Виконавця через встановлені обмеження, які можуть бути передбачені постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS- CoV-2». Повернення коштів відбувається за заявою Виконавця в розмірі сплачених ним коштів, за винятком банківських комісій.

5.3. Замовник зобов'язується:
- Оплатити послуги, що надаються відповідно до оферти.
- Виконувати правила участі у Kyiv media week 2021, що будуть опубліковані Виконавцем окремо.

5.4. Замовник має право:
- Контролювати якість надання послуг Виконавцем;
- Розірвати Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати надання послуг Виконавцем. В даному випадку Виконавець здійснює повернення грошової суми, сплаченої Замовником за винятком сум банківських комісій.
- У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника менш, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати надання послуг Виконавцем, грошова сума, сплачена Замовником поверненню не підлягає.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням інформаційно-консультаційних послуг з організації участі Замовника у Заході Виконавця, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду.

6.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу тощо, та якщо ці обставини мали безпосередній вплив на виконання цього Договору. При цьому строк виконання обов'язків по Договору збільшується відповідно до строку дії цих обставин.

7.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов'язків по Договору через обставини непереборної сили зобов'язана сповістити про це іншу сторону у письмовій формі негайно, але не пізніше трьох днів з моменту початку їх дії. Повідомлення про дію обставин непереборної сили, зроблене пізніше 3 (трьох) днів від їх початку, позбавляє відповідну Сторону права подальшого посилання на них.

7.3. Задовільним доказом факту та строку дії вищезгаданих обставин є довідки про це Торгово-промислової палати України.

7.4. Якщо термін дії цих обставин перевищить 10 (десять) календарних днів, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в цьому випадку жодна зі Сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.

7.5. Сторони погодили, що якщо на дату проведення Kyiv media week 2021 будуть діяти карантинні обмеження, що заборонятимуть проведення масових заходів та/або обмежать їх проведення Виконавець має право змінити формат проведення Kyiv media week 2021 та провести його виключно в он-лайн режимі. У зв’язку з цим, Замовник який оплатив оф-лайн участь у Заході має право змінити формат своєї участі в Заході на он-лайн участь, або взагалі відмовитись від такої участі, про що зобов’язаний повідомити Виконавця в письмовому вигляді не пізніше ніж за день до дати проведення Заходу. Відмова від участі оформляється у формі заяви із вказанням повних імені, прізвища та по батькові Учасника та/або назви учасника, їх контактних даних, зазначення підстави для відмови від участі у заході (введення карантинних обмежень та зміна формату участі Заходу з ініціативи Виконавця), вказання даних для повернення коштів. Заява надсилається Замовником на адресу Виконавця: info@mrm.ua. Замовник погоджується, що сума повернутих коштів дорівнює сумі оплати за участь в Заході у форматі офф-лайн за мінусом банківських комісій за повернення коштів.


8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

8.2. У разі, якщо виникає ситуація, яка не врегульована цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

8.3. До даного договору застосовується законодавство України.

8.4. Підписуючи Договір, Замовник надає Виконавцю безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам, чи за кордон) своїх персональних даних, що стали відомі Виконавцю під час укладення та виконання Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних контрагентів Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

Банківські реквізити Виконавця:

ФОП ВІРТ АНЖЕЛІКА РОМУАЛЬДІВНА, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця в ЄДР: 08 серпня 2012 року, № 2 069 000 0000 027956
info@mrm.ua | +380 44 459 46 10
Організатор – Media Resources Management